Stoetreglement:

1. Iedere vereniging, groep, duo of individu die deelneemt aan de carnavalstoet te Peer verklaart zich akkoord met onderhavig reglement en dient de richtlijnen van de stoetcommissaris stipt na te leven.

2. De inrichtende vereniging behoudt zich het recht om zonder enige uitleg groepen of deelnemers te weigeren die niet voldoen aan het stoetreglement voor of tijdens de stoet.

3. Voor de vorming en na de ontbinding van de stoet mogen er zich op de openbare weg geen personen bevinden op de carnavalswagens, en mag er geen muziek gemaakt worden.
4. De stoet vertrekt om 14.11 uur. U dient zich aanwezig te melden, uiterlijk 1 uur voor de stoet vertrekt.

5. Groepen of wagens, waarvan de uitbeelding felle kritiek kan uitlokken op godsdienstig, zedelijk of politiek vlak, zullen van deelname uitgesloten worden. De deelnemende vereniging, groep of duo dient zich te onthouden van elke lasterlijke houding t.o.v. derden en tevens van elke handeling strijdig met de openbare orde of de goede zeden.
6. Het is verboden materialen uit te werpen die toeschouwers kunnen verwonden of bevuilen. Het is tevens verboden privé eigendommen te beschadigen of te bevuilen. Dozen en andere lege verpakkingen mogen niet op of langs de straat achter gelaten worden. Er is een container voorzien op het einde van de stoet.

7. Elke groep dient voor deelname aan deze stoet verzekerd te zijn.

8. Publiciteit, taksen, auteursrechten en vergunningen zijn ten laste van de inrichters.

9. De wagen(s) mogen niet breder zijn dan 3.2 meter, en niet hoger dan 4.5 meter. Voor zij die toch hoger zijn gelieve rekening te houden met
eventuele kabels, en zelf materiaal te voorzien, om deze hindernis te
kunnen nemen.

10. In geval van panne moet U de wagen onmiddellijk naast de weg plaatsen zodat de stoet ongehinderd kan verder gaan.

11. Alle deelnemende wagens dienen op een veilige manier aangespannen te zijn aan het trekkend voertuig. Naast een correcte normale disselverbinding is een bijkomende verbinding via een veiligheidsketting verplicht! Elke wagen die gebruikt maakt van een stroomgenerator is verplicht van een gekeurde ABC brandblusser bij te hebben van minstens 6 kg.

12. Tussen elke wagen en groep dient er een ruimte van minstens 5 m en maximum 15 m zijn.

13. De inrichtende vereniging kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen die zich tijdens de stoet zouden voordoen.

14. Wanneer men snoep of andere artikelen uitwerpt, gooi dan deze zover mogelijk van de wagen weg, zodat het publiek en vooral kinderen geen gevaar lopen.

15. Het is verboden iets aan de toeschouwers te verkopen.

16. Glas is verboden op de wagens (glazen flessen en drinkglazen).

17. Reclame op de carnavalswagens, en hun trekker is verboden.

12. Het is verboden om wagens te koppelen.

13. Elke deelnemer heeft zich te houden aan HET POLITIEREGLEMENT OP
DE CARNAVALSSTOETEN en op – of aanmerkingen van iedere
medewerker van de STOET.

14. Het gooien van confetti en gebruik van spuitbussen en andere vervuilende materialen is verboden. Het verbruik van alcoholische dranken dienen tot een minimum beperkt te worden, sterke dranken zijn verboden. Dit zorgt ervoor dat uw groep niet de zatste maar wel de plezantste is.

15. De muziek op de wagens dient carnavalsmuziek te zijn!
Muziek beperkt houden tot 95 dB.
De muziek dient stil gezet te worden wanneer de wagen voor de eerste maal het erepodium (kiosk) voorbij komt. de presentator kan dan Uw groep aan het publiek en de genodigden voorstellen!

16. Na de ontbinding van de carnavalsstoet moeten de praalwagens zich
onmiddellijk verwijderen van de omloop.

17. We maken er u attent op dat het niet naleven van de adviezen
BRANDVOORKOMINGSMAATREGELEN EN
BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN BIJ PRAALWAGENS zie bijlage 2
eveneens kunnen leiden tot uitsluiting van deelname

18. Elke inbreuk op deze richtlijnen van het reglement kunnen bestraft door de inrichtende macht en/of politie op voet van straf. Dit kan gebeuren door middel van uitsluiting uit de optocht of door het opstellen van een proces verbaal en een verbod tot deelname aan volgende stoet ingericht door Peer.

19. Door de inrichters wordt een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” afgesloten. Schades met of door motorvoertuigen zijn hiervan uitgesloten. Aan elke groep wordt aangeraden om zelf een ongevallenverzekering af te sluiten. De bestuurders van landbouwvoertuigen dienen op voorhand hun verzekeringsagent op de hoogte te stellen. Alle motorrijtuigen moeten verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. De aangekoppelde wagens vallen automatisch onder de dekking van de aansprakelijkheid van het trekkend voertuig.

20. Men dient verkleed te zijn in een thema horende bij de wagen. Sweater en overallen worden niet toegelaten.

Dit stoetreglement is onder voorbehoud. Na overleg met politie en gemeente kan dit nog wijzigen.
Wijzigingen zullen worden doorgegeven aan de deelnemende verenigingen.

Stoetreglement:

1. Iedere vereniging, groep, duo of individu die deelneemt aan de carnavalstoet te Peer verklaart zich akkoord met onderhavig reglement en dient de richtlijnen van de stoetcommissaris stipt na te leven.

2. De inrichtende vereniging behoudt zich het recht om zonder enige uitleg groepen of deelnemers te weigeren die niet voldoen aan het stoetreglement voor of tijdens de stoet.

3. Voor de vorming en na de ontbinding van de stoet mogen er zich op de openbare weg geen personen bevinden op de carnavalswagens, en mag er geen muziek gemaakt worden.
4. De stoet vertrekt om 14.11 uur. U dient zich aanwezig te melden, uiterlijk 1 uur voor de stoet vertrekt.

5. Groepen of wagens, waarvan de uitbeelding felle kritiek kan uitlokken op godsdienstig, zedelijk of politiek vlak, zullen van deelname uitgesloten worden. De deelnemende vereniging, groep of duo dient zich te onthouden van elke lasterlijke houding t.o.v. derden en tevens van elke handeling strijdig met de openbare orde of de goede zeden.
6. Het is verboden materialen uit te werpen die toeschouwers kunnen verwonden of bevuilen. Het is tevens verboden privé eigendommen te beschadigen of te bevuilen. Dozen en andere lege verpakkingen mogen niet op of langs de straat achter gelaten worden. Er is een container voorzien op het einde van de stoet.

7. Elke groep dient voor deelname aan deze stoet verzekerd te zijn.

8. Publiciteit, taksen, auteursrechten en vergunningen zijn ten laste van de inrichters.

9. De wagen(s) mogen niet breder zijn dan 3.2 meter, en niet hoger dan 4.5 meter. Voor zij die toch hoger zijn gelieve rekening te houden met
eventuele kabels, en zelf materiaal te voorzien, om deze hindernis te
kunnen nemen.

10. In geval van panne moet U de wagen onmiddellijk naast de weg plaatsen zodat de stoet ongehinderd kan verder gaan.

11. Alle deelnemende wagens dienen op een veilige manier aangespannen te zijn aan het trekkend voertuig. Naast een correcte normale disselverbinding is een bijkomende verbinding via een veiligheidsketting verplicht! Elke wagen die gebruikt maakt van een stroomgenerator is verplicht van een gekeurde ABC brandblusser bij te hebben van minstens 6 kg.

12. Tussen elke wagen en groep dient er een ruimte van minstens 5 m en maximum 15 m zijn.

13. De inrichtende vereniging kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen die zich tijdens de stoet zouden voordoen.

14. Wanneer men snoep of andere artikelen uitwerpt, gooi dan deze zover mogelijk van de wagen weg, zodat het publiek en vooral kinderen geen gevaar lopen.

15. Het is verboden iets aan de toeschouwers te verkopen.

16. Glas is verboden op de wagens (glazen flessen en drinkglazen).

17. Reclame op de carnavalswagens, en hun trekker is verboden.

12. Het is verboden om wagens te koppelen.

13. Elke deelnemer heeft zich te houden aan HET POLITIEREGLEMENT OP
DE CARNAVALSSTOETEN en op – of aanmerkingen van iedere
medewerker van de STOET.

14. Het gooien van confetti en gebruik van spuitbussen en andere vervuilende materialen is verboden. Het verbruik van alcoholische dranken dienen tot een minimum beperkt te worden, sterke dranken zijn verboden. Dit zorgt ervoor dat uw groep niet de zatste maar wel de plezantste is.

15. De muziek op de wagens dient carnavalsmuziek te zijn!
Muziek beperkt houden tot 95 dB.
De muziek dient stil gezet te worden wanneer de wagen voor de eerste maal het erepodium (kiosk) voorbij komt. de presentator kan dan Uw groep aan het publiek en de genodigden voorstellen!

16. Na de ontbinding van de carnavalsstoet moeten de praalwagens zich
onmiddellijk verwijderen van de omloop.

17. We maken er u attent op dat het niet naleven van de adviezen
BRANDVOORKOMINGSMAATREGELEN EN
BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN BIJ PRAALWAGENS zie bijlage 2
eveneens kunnen leiden tot uitsluiting van deelname

18. Elke inbreuk op deze richtlijnen van het reglement kunnen bestraft door de inrichtende macht en/of politie op voet van straf. Dit kan gebeuren door middel van uitsluiting uit de optocht of door het opstellen van een proces verbaal en een verbod tot deelname aan volgende stoet ingericht door Peer.

19. Door de inrichters wordt een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” afgesloten. Schades met of door motorvoertuigen zijn hiervan uitgesloten. Aan elke groep wordt aangeraden om zelf een ongevallenverzekering af te sluiten. De bestuurders van landbouwvoertuigen dienen op voorhand hun verzekeringsagent op de hoogte te stellen. Alle motorrijtuigen moeten verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. De aangekoppelde wagens vallen automatisch onder de dekking van de aansprakelijkheid van het trekkend voertuig.

20. Men dient verkleed te zijn in een thema horende bij de wagen. Sweater en overallen worden niet toegelaten.

Dit stoetreglement is onder voorbehoud. Na overleg met politie en gemeente kan dit nog wijzigen.
Wijzigingen zullen worden doorgegeven aan de deelnemende verenigingen.