Charter Noord Limburg

1. Aanmelding – Inschrijving:
– Elke vereniging die wenst deel te nemen aan de stoet dient zich in te schrijven door een ter beschikking gesteld formulier volledig in te vullen.
– Bij de bevestiging van deelname door de inrichter zal de plaats van opstelling en het tijdstip hiervan meegedeeld worden alsook de plaats en tijdstip van afhalen van het volgnummer.
– Dit volgnummer dient duidelijk zichtbaar aangebracht te zijn tijdens de stoet en achteraf netjes terug ingeleverd tegen teruggave van de borg.
2. Akkoord Reglement:
– Deelname aan de stoet houdt automatisch in dat men akkoord gaat met het stoetreglement en het ook zal naleven.
– Hierdoor is het verboden van gelijk welk drukwerk te verspreiden, omhalingen te doen of verkoop van eender wat te houden bij de toeschouwers.
– Reclame in de carnavalstoet is verboden, daarvoor is er de reclamecaravaan.
3. Mogelijke straffen:
-Niet opvolging van de reglementen kan leiden tot deze straffen:

  • Inhouden van gedeelte/volledige overeengekomen vergoeding.
  • Onmiddellijke uitsluiting zonder vergoeding.
  • Onmiddellijke uitsluiting zonder vergoeding met weigering van deelname gedurende
    1 jaar aan de stoeten van deze conventie. De uitsluiting eindigt NA de stoet op dezelfde locatie maar één kalenderjaar later. Deze sanctie, met reden omkleed, zal in het openbaar carnavalsgebeuren bekend gemaakt worden

– De betalingen zullen gebeuren volgens de procedure vermeld op het inschrijvingsformulier.
4. Aantal deelnemers, Afgelasten / uitstellen
– Slechts een kleine afwijking van het opgegeven aantal deelnemers wordt toegestaan (minder dan 10%) zo niet zal een aanpassing van afgesproken vergoeding moeten doorgevoerd worden.

– In uitzonderlijke gevallen kan de stoet uitgesteld, eventueel afgelast worden. De deelnemers worden zo spoedig mogelijk hierover ingelicht en de contracten doorgeschoven naar de nieuwe datum.
5. Afmetingen wagens, Onderlinge afstand
– De wagens dienen bepaalde afmetingen te respecteren. Zie eventuele bijlage.
– Andere afmetingen dienen zelf te zorgen voor materiaal om eventuele belemmeringen te omzeilen waarbij geen enkel obstakel mag verwijderd en/of vernield worden.
– Tijdens de stoet goed aansluiten met een tussenafstand van 10 tot max 20 meter. Dansjes of opvoeringen mogen geenszins het tempo beïnvloeden.
– Steeds wagenbegeleiding voorzien door minstens 4 duidelijk zichtbare meerderjarige begeleiders.
6. Muziek en geluid
– De muziek die gespeeld wordt dient carnaval- en goede ambiancemuziek te zijn. Andere genres zijn volledig uit den boze.
– Geluidsintensiteit beperkt tot 95db, gemeten tot 20m achter de wagen.
– Geen koppelen van wagens tenzij na uitdrukkelijke toelating van de inrichter.

7. Groepsverantwoordelijke, Thema en uitbeelding
– Per 40 deelnemers dient er een groepsverantwoordelijke aangeduid te worden die, door een gekleurde armband duidelijk zichtbaar te dragen, het aanspreekpunt is voor de ordediensten.
– Deze persoon of personen zullen de leden van hun groep wijzen op de specifieke richtlijnen van de ordediensten en inrichters.
– Er wordt voor gezorgd dat iedere deelnemer op of in de nabijheid van zijn wagen/ groep verblijft zodat privé gronden en bezittingen niet beschadigd en personen niet lastig gevallen worden.
– Het thema van de groep zal niet in conflict staan met godsdienstige of morele overtuigingen en geen aanfluiting zijn van de openbare orde en goede zeden.
8. Drank
– Het verkeersreglement handelend over dronkenschap achter het stuur blijft zeker gelden tijdens de stoet. De hoeveelheid alcoholische drank tot een strikt minimum beperken.
– Zeker geen sterke drank op de wagen.
– Overmatig dronkenschap vermijden door kennelijk dronken personen tijdig uit te stoet te weren/zetten, ofwel door de groepsverantwoordelijke ofwel door de inrichters.
– Glazen flessen en drinkbekers niet toelaten
– Ook en vooral de begeleiders dienen steeds nuchter te blijven gezien hun grote verantwoordelijkheid.
9. Wat uitwerpen en manier waarop.
– Het is ten strengste verboden materialen uit te werpen die toeschouwers of deelnemers kunnen bevuilen of kwetsen.
– Snoep en speelgoedjes zover mogelijk van de wagen gooien om ongevallen te voorkomen.
– Deze gadgets worden uitgestrooid, aangeboden maar zeker niet gesmeten. Iedere deelnemer blijft persoonlijk aansprakelijk voor kwetsuren en schade veroorzaakt door het uitwerpen van dergelijke zaken.
– Kijk uit met blikjes en zwaardere voorwerpen.
– Spuitbussen en ander vervuilend materiaal zijn vanzelfsprekend verboden. Lege verpakkingen en afval horen thuis in de voorziene afvalcontainers.
10. Verzekering
– Bij onverhoopte panne dient men zo snel en efficiënt mogelijk de weg vrij te maken zodat de verdere vooruitgang van de stoet niet in gedrang komt.
– Voor de verzekering afgesloten door de organisatie zijn al de schadegevallen veroorzaakt met of door motorvoertuigen uitgesloten, deze vallen automatisch onder de verantwoordelijkheid van het betrokken voertuig.
– Alle aangekoppelde wagens vallen onder de dekking van de aansprakelijkheid van het trekkend voertuig.
11. Lichtstoet
– Het spreekt vanzelf dat de wagens die deelnemen aan een carnaval lichtstoet verlicht zijn met hierbij de bedenking dat vele kleine lichtjes mooier uitkomen dat 1 grote lamp.
– Kijk ook steeds na bij de inschrijving of je deelname als RV11 met je persoonlijke prins past in het kader van de stoet waaraan je deelneemt.
12. Verantwoordelijkheid inrichter
– De inrichtende vereniging kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en/of tekortkomingen voor, tijdens of na de stoet.
13. Bijlagen
– Eventuele bijlage zal door elke vereniging apart toegevoegd worden.

Charter Noord Limburg

1. Aanmelding – Inschrijving:
– Elke vereniging die wenst deel te nemen aan de stoet dient zich in te schrijven door een ter beschikking gesteld formulier volledig in te vullen.
– Bij de bevestiging van deelname door de inrichter zal de plaats van opstelling en het tijdstip hiervan meegedeeld worden alsook de plaats en tijdstip van afhalen van het volgnummer.
– Dit volgnummer dient duidelijk zichtbaar aangebracht te zijn tijdens de stoet en achteraf netjes terug ingeleverd tegen teruggave van de borg.
2. Akkoord Reglement:
– Deelname aan de stoet houdt automatisch in dat men akkoord gaat met het stoetreglement en het ook zal naleven.
– Hierdoor is het verboden van gelijk welk drukwerk te verspreiden, omhalingen te doen of verkoop van eender wat te houden bij de toeschouwers.
– Reclame in de carnavalstoet is verboden, daarvoor is er de reclamecaravaan.
3. Mogelijke straffen:
-Niet opvolging van de reglementen kan leiden tot deze straffen:

  • Inhouden van gedeelte/volledige overeengekomen vergoeding.
  • Onmiddellijke uitsluiting zonder vergoeding.
  • Onmiddellijke uitsluiting zonder vergoeding met weigering van deelname gedurende
    1 jaar aan de stoeten van deze conventie. De uitsluiting eindigt NA de stoet op dezelfde locatie maar één kalenderjaar later. Deze sanctie, met reden omkleed, zal in het openbaar carnavalsgebeuren bekend gemaakt worden

– De betalingen zullen gebeuren volgens de procedure vermeld op het inschrijvingsformulier.
4. Aantal deelnemers, Afgelasten / uitstellen
– Slechts een kleine afwijking van het opgegeven aantal deelnemers wordt toegestaan (minder dan 10%) zo niet zal een aanpassing van afgesproken vergoeding moeten doorgevoerd worden.

– In uitzonderlijke gevallen kan de stoet uitgesteld, eventueel afgelast worden. De deelnemers worden zo spoedig mogelijk hierover ingelicht en de contracten doorgeschoven naar de nieuwe datum.
5. Afmetingen wagens, Onderlinge afstand
– De wagens dienen bepaalde afmetingen te respecteren. Zie eventuele bijlage.
– Andere afmetingen dienen zelf te zorgen voor materiaal om eventuele belemmeringen te omzeilen waarbij geen enkel obstakel mag verwijderd en/of vernield worden.
– Tijdens de stoet goed aansluiten met een tussenafstand van 10 tot max 20 meter. Dansjes of opvoeringen mogen geenszins het tempo beïnvloeden.
– Steeds wagenbegeleiding voorzien door minstens 4 duidelijk zichtbare meerderjarige begeleiders.
6. Muziek en geluid
– De muziek die gespeeld wordt dient carnaval- en goede ambiancemuziek te zijn. Andere genres zijn volledig uit den boze.
– Geluidsintensiteit beperkt tot 95db, gemeten tot 20m achter de wagen.
– Geen koppelen van wagens tenzij na uitdrukkelijke toelating van de inrichter.

7. Groepsverantwoordelijke, Thema en uitbeelding
– Per 40 deelnemers dient er een groepsverantwoordelijke aangeduid te worden die, door een gekleurde armband duidelijk zichtbaar te dragen, het aanspreekpunt is voor de ordediensten.
– Deze persoon of personen zullen de leden van hun groep wijzen op de specifieke richtlijnen van de ordediensten en inrichters.
– Er wordt voor gezorgd dat iedere deelnemer op of in de nabijheid van zijn wagen/ groep verblijft zodat privé gronden en bezittingen niet beschadigd en personen niet lastig gevallen worden.
– Het thema van de groep zal niet in conflict staan met godsdienstige of morele overtuigingen en geen aanfluiting zijn van de openbare orde en goede zeden.
8. Drank
– Het verkeersreglement handelend over dronkenschap achter het stuur blijft zeker gelden tijdens de stoet. De hoeveelheid alcoholische drank tot een strikt minimum beperken.
– Zeker geen sterke drank op de wagen.
– Overmatig dronkenschap vermijden door kennelijk dronken personen tijdig uit te stoet te weren/zetten, ofwel door de groepsverantwoordelijke ofwel door de inrichters.
– Glazen flessen en drinkbekers niet toelaten
– Ook en vooral de begeleiders dienen steeds nuchter te blijven gezien hun grote verantwoordelijkheid.
9. Wat uitwerpen en manier waarop.
– Het is ten strengste verboden materialen uit te werpen die toeschouwers of deelnemers kunnen bevuilen of kwetsen.
– Snoep en speelgoedjes zover mogelijk van de wagen gooien om ongevallen te voorkomen.
– Deze gadgets worden uitgestrooid, aangeboden maar zeker niet gesmeten. Iedere deelnemer blijft persoonlijk aansprakelijk voor kwetsuren en schade veroorzaakt door het uitwerpen van dergelijke zaken.
– Kijk uit met blikjes en zwaardere voorwerpen.
– Spuitbussen en ander vervuilend materiaal zijn vanzelfsprekend verboden. Lege verpakkingen en afval horen thuis in de voorziene afvalcontainers.
10. Verzekering
– Bij onverhoopte panne dient men zo snel en efficiënt mogelijk de weg vrij te maken zodat de verdere vooruitgang van de stoet niet in gedrang komt.
– Voor de verzekering afgesloten door de organisatie zijn al de schadegevallen veroorzaakt met of door motorvoertuigen uitgesloten, deze vallen automatisch onder de verantwoordelijkheid van het betrokken voertuig.
– Alle aangekoppelde wagens vallen onder de dekking van de aansprakelijkheid van het trekkend voertuig.
11. Lichtstoet
– Het spreekt vanzelf dat de wagens die deelnemen aan een carnaval lichtstoet verlicht zijn met hierbij de bedenking dat vele kleine lichtjes mooier uitkomen dat 1 grote lamp.
– Kijk ook steeds na bij de inschrijving of je deelname als RV11 met je persoonlijke prins past in het kader van de stoet waaraan je deelneemt.
12. Verantwoordelijkheid inrichter
– De inrichtende vereniging kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en/of tekortkomingen voor, tijdens of na de stoet.
13. Bijlagen
– Eventuele bijlage zal door elke vereniging apart toegevoegd worden.